VINSERTF128 - INSERT Floating-point 128
VINSERTI128 - INSERT Integer 128

512-bit → VINSERTF64X2 / VINSERTF32X4 / VINSERTI64X2 / VINSERTI32X4

x86/x64 SIMD Instruction List  Feedback